Yazar Rehberi


1- "Tavukçuluk Araştırma Dergisi" Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nün bilimsel yayın organı olup, Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce-Almanca ve Fransızca) hazırlanmış, tamamı yada bir kısmı daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olan araştırma makalelerine öncelik verilerek derlemeler ve kurumumuzdan haberler yayınlanır. Derleme niteliğindeki yazılar orijinal olmaları, yenilik içermeleri ve klasik bilgilerin tekrarı olmamaları durumunda kabul edilir.
2- Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Yayın Kurulunca değerlendirilerek ilgili hakemlere (Danışma Kurulu Üyeleri) gönderilir. Hakemlerin görüşü alındıktan sonra önerilen değişiklik ve düzeltmelerin yapılması için makale yazar/yazarlarına geri gönderilir, düzeltmeler yapıldıktan sonra yayınlanır. Hakemlerin önerileri dışında makalelerde sonradan ekleme ve çıkarma yapılamaz. Yayınlanması uygun bulunmayan makaleler yazar/yazar-larına geri gönderilmez.

3- Eserler şekil ve çizelgeler dahil olmak üzere, araştırma makalelerinde 15, derlemelerde ise 10 sayfayı geçmemelidir. Aşağıdaki kurallara göre hazırlanan makaleler dergiye Microsoft Word Windows programında, Arial yazı karakterinde, 9 punto, 1,5 satır aralıklı yazılarak üye kaydı yapıldıktan sonra sisteme yüklenilecektir.
4- Dergiye gönderilecek eserler A-4 formunda ki kağıda üst, alt, sol ve sağdan 3 cm. boşluk olacak şekilde yerleştirilerek makale başlığı, yazar/yazarlar adları, özet (abstract) ve anahtar kelimeler (keywords), Metin ve kaynaklar bölümlertek sütun halinde düzenlenmelidir. 

5-Tüm makaleler: Konu başlığı, yazar/yazarların adları, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, yabancı dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynaklar sıralaması esas alınarak hazırlanmalı yabancı dilde hazırlanacak makalelerde de aynı sıra takip edilmelidir.
- Makale Başlığı: Kısa ve içeriği yansıtacak nitelikte, ilk harfleri büyük olacak şekilde 13 punto ile yazılmalıdır. Yapılan
çalışma bir kurum/kuruluş tarafından desteklenmiş ya da yüksek lisans/doktora tezinden hazırlanmış ise, başlığın son kelimesinin son harfi üzerine (*) konulmalı ve gerekli açıklamalar yazar adlarının altında açıklanmalıdır.
- Yazar Adları: 9 punto ile yazılmalı unvanları kullanılmamalı, soyadları büyük harfle yazılarak son harfleri üzerine rakam konularak yazar adresleri ilk sayfanın altına dipnot olarak verilmelidir.
- Özet ve Abstract: Makaleler hangi dilde yazılırsa yazılsın Türkçe ve İngilizce "ÖZET" yazılmalı, bunların her biri 200 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe makalelerde "ÖZET", "'Anahtar Kelimeler", İngilizce makale başlığı, "ABSTRACT" ve "Keywords" sırası izlenmelidir. İngilizce makalelerde ise "ABSTRACT" ve "Keywords", Türkçe makale başlığı, "ÖZET" ve "Anahtar Kelimeler" sırasına uyulmalı. Bu bölümün tümünde harf büyüklüğü 8 punto olmalı ve yazıma yazar adlarının altında 2 satır boşluk bırakılarak başlanmalıdır. Özet ve Abstract metinlerinin altında 8 punto ile koyu renkli ve sola dayalı olarak konuyu açıklayacak şekilde en çok 5 anahtar kelime/keywords verilmelidir.
- Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç Ana Başlıkları büyük harfle, bu ana başlıkların altında yer alacak alt başlıklar ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
- GİRİŞ: Bölümünde çalışma ile doğrudan ilgili literatür bilgi kısa ve özlüce verildikten sonra, son paragrafta çalışmanın amacı vurgulanmalıdır.

-MATERYAL ve METOT bölümünde materyal etraflıca tanıtılmalı, metot, bilinen klasik metotlar için gereksiz ayrıntıya girilmeden, öz ve anlaşılır biçimde açıklanmalıdır.
-BULGULAR: Araştırmanın niteliğine göre mantıklı bir sıra içinde verilmelidir. Çizelge ve şekillerle, anlatımı kolaylaştırıyorsa yer verilmelidir. Çizelgeler ızgaralı olmalı ve hücre kenarları sınırlandırılmalıdır. Çizelgeler ardışık biçimde numaralandırılma!! ve varsa altlarındaki istatistiksel tanımlamalar 8 punto olmalıdır. Tüm makalelerde çizelge halinde olmayan tüm görüntüler (fotoğraf, grafik, çizim, harita vb.) şekil olarak adlandırılmalı ve ardışık biçimde numaralandırılmalıdır. Fotoğraflar renkli olmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altına, çizelgelerin üstüne kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde küçük harf ve 9 punto ile yazılmalıdır. Şekil ve çizelgeler metin içinde ilişkili oldukları kısımlara yerleştirilerek 2 veya tek sütun halinde verilebilir.
-TARTIŞMA ve SONUÇ: Bölümünde elde edilen bulgu ve ulaşılan sonuçlar konuyla ilgili diğer kaynaklardaki bulgular ile karşılaştırılmalı ve yorumlanmalıdır.
- KAYNAKLAR: Bölümünde, yazı içinde yer alan tüm kaynaklar alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Metin içerisinde her kaynağa ait numara, ilgili olan cümlenin sonunda parantez içinde belirtilmelidir. Kaynak yazımında yazar adları koyu, yayın adı italik yazı karakteri ile yazılmalıdır. Dergi adlarının kısaltılmasında "Periodical Title Abbreviations: By abbreviations" son baskısı esas alınmalıdır. Yararlanılan kaynak;
Süreli Yayın'dan alınmışsa;
Yıldız, M.A., Başpınar, E., 1998. Çeşitli Japon Bıldırcın Hatlarının Ahlesteraz Tipleri Bakımından Karşılaştırılması. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 4(1):24-25.
Kitaptan alınmışsa;
Akbay, R., 1982. Bilimsel Tavukçuluk. Güven Matbaası. ANKARA, 290s.
Kitabın bir bölümünden alınmışsa;
Türkoğlu, M., 1997. Tavuk Yetiştirme. "Ed. M. Ertuğrul, Hayvan Yetiştirme (Yetiştiricilik), s. 213-260, Baran Ofset Ankara.
Kongre Bildirgeleri:
Aydın, N., 1997. Tavuklarda Gut Hastalığından İleri Gelen Problemler ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi 1997, 14-17 Mayıs 1997. İstanbul. 83-89.
Tezler;
Erkuş, T., 1997. Yumurtacı Hibrit Ebeveynlerinin Geliştirilmesinde Değişik Islah Yöntemleri ve Bunların Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, ANKARA.
6- Gönderilen makalelere sayfa numarası verilmez. 
7- Dergide yayınlanan makalelerde her türlü sorumluluk
yazar/yazarlara aittir.
8- Dergide yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ile birlikte tüm yazarlar tarafından imzalanan “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi” de gönderilmelidir.
9- Araştırmalarda canlı hayvan materyali kullanılması ve gerekli görülmesi durumunda “Etik Kurul Onayı” da gönderilmelidir.

 

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
  2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
  3. Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
  4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
  6. Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.
 

Telif Hakkı Düzenlemesi

Journal of Poultry Research is an academic journal. As such, it is dedicated to the open exchange of information. For this reason, Journal of Poultry Research is freely available to individuals and institutions. Copies of this journal or articles in this journal may be distributed for research or educational purposes free of charge and without permission. However, commercial use of the Journal of Poultry Research website or the articles contained herein is expressly prohibited without the written consent of the editor. Authors who publish in The Journal of Poultry Research will release their articles under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) license. This license allows anyone to copy and distribute the article for non-commercial purposes provided that appropriate attribution is given. For details of the rights authors grants users of their work, see the "human-readable summary" of the license "human-readable summary" of the license, with a link to the full license. (Note that "you" refers to a user, not an author, in the summary.)

 

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.